>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HET RANDSCHRIFT OP DE NEDERLANDSE EURO
THE MOTTO ON THE DUTCH EURO
Vervolgonderdeel 9 / Instalment 9


VOOR 'N EURO(PA)
VRIJ VAN STAATSRELIGIONISME
FOR A EURO(PE)
FREE FROM STATE RELIGIONISM


Degenen die dachten dat de Europese grondwet wel van God en Gristendom verschoond zou blijven, moeten toch maar eens zorgvuldig kennis nemen van 'n artikel in de International Humanist News van 'februari 2005'.* Het is getiteld "For A Europe Free From Religious Domination" en de kern ervan is: Those who thought that the European constitution was going to be saved from God and hegemonic Christianism ought to take careful note of an article in the 'February 2005' issue of International Humanist News. It is entitled "For A Europe Free From Religious Domination" and its gist is:

[T]he proposed [European] Constitution ... incorporates ... Article 52, the intention of which is to guarantee excessive religious privileges and to confirm the power of the churches in EU institutions ... [T]hose who have the interests of secularism at heart are called upon to oppose this institutionalisation of church power, the object of which is to legitimise, perpetuate and even increase the anti-democratic privileges of churches and faith groups throughout the EU. If such a provision were to be adopted, no people, no nation, no State in Europe could ever successfully challenge state religions, church-state agreements, blasphemy laws and the church taxes that already exist in a great many member countries or are proposed in future.

Door zijn kerkelijke bevooroordeeldheid is het gewraakte artikel zowel normatief als faktisch, zowel wereldbeschouwelijk als taalkundig, 'n wangedrocht. Het luidt: Because of its ecclesiastical bias the challenged article is both from a normative and from a factual, both from a general-denominational and from a linguistic perspective, a monstrosity. It reads:

ARTIKEL I-52: De status van kerken1 en van niet-confessionele2 organisaties
  1. De Unie eerbiedigt de status die kerken1 en religieuze3 verenigingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.
  2. De Unie eerbiedigt tevens4 de status die de levensbeschouwelijke en niet-confessionele2 organisaties volgens het nationaal recht hebben.
  3. De Unie voert een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties5, onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage.
1  normaliter worden alleen Kristianistische tempels "'n kerk" genoemd, of moeten we nu geloven dat kerk hier ook slaat op andere Abrahamitische, en zelfs niet-Abrahamitische, tempels?
2  wat letterlijk op deze twee plaatsen staat, is inkonsekwent en onzinnig; het verwijst waarschijnlijk naar niet-religieuze wereldbeschouwelijke organizaties (waarbij niet-Kristianistische religieuze organizaties zelf mogen bepalen of ze al dan niet bestaan en genoemd worden)
3 bedoelen de opstellers van de voorgestelde grondwet hier misschien andere religieuze, of slaat kerk alleen op 'n gebouw en niets anders?
4  in de Engelse versie staat in dezelfde mate, wat veel meer inhoudt
5  bedoelen ze misschien andere wereldbeschouwelijke organizaties?


ARTICLE I-52: Status of churches1 and non-confessional2 organisations
  1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches1 and religious3 associations or communities in the Member States.
  2. The Union equally4 respects the status under national law of philosophical and non-confessional2 organisations.
  3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations5.
1  normally only Christianist temples are called "churches", or are we supposed to believe now that
church also refers to other Abrahamic, and even non-Abrahamic, temples here?
2  literally, what is stated at these two places is inconsistent and nonsensical; it is probably meant to refer to organizations with nonreligious worldviews (while non-Christianist religious organizations may determine for themselves whether they exist and are being mentioned or not)
3 do the authors of the proposed constitution, perhaps, mean
other religious, or does church merely refer to a building here and nothing else?
4  the Dutch version reads
also here, which is not necessarily equally
5  do they, perhaps, mean
organizations with other than Christianist worldviews ?

Opmerkelijk is (vooral in de Nederlandse tekst) de asymmetrie in lid 1 en lid 2, met wel als meest opmerkelijk staaltje van asymmetrie de opmerking dat de Europese Unie niet van plan is enige afbreuk te doen aan de eksklusieve status die specifiek-Kristianistische dan wel andere religieuze instellingen en symbolen volgens het nationale recht nog steeds genieten. Alle reeds bestaande vormen en uitingen van nationaal staatsreligionisme, hoe diskriminatoor ook, worden hierbij door de voorgestelde Europese grondwet dus straks mooi gesanktioneerd!

Lid 3 ziet er nog het minst asymmetrisch uit, hoewel het kerken apart blijft noemen en de rest afdoet als 'organisaties'. Wat dit lid evenwel in de praktijk moet gaan betekenen, is vooral 'een open, transparante en regelmatige dialoog' met de meest religionistische, seksistische en anderszins eksklusivistische politieke entiteit die de hedendaagse wereld kent: het Vatikaan. Ik ben zelf geen teodemonist (en ook al geen stille h-gheniether), maar ik moet bekennen dat de Duivel het niet beter had kunnen verzinnen.

In het 'mei'-nummer van de International Humanist News staat over de opzichters van de Vatikaans-Katolieke organizatie:
The asymmetry between paragraphs 1 and 2 is remarkable (especially in the Dutch text). The statement that the European Union does not intend to 'prejudice' the exclusive status which specifically Christianist or other religious institutions and symbols still enjoy under national law is the most remarkable. (The use of the word prejudice is nothing but callous here.) In this way all existing forms and expressions of national state religionism, however discriminatory, are to receive a precious sanctioning from the proposed European constitution!

Paragraph 3 appears to be the least asymmetrical of the lot, even if it continues to mention churches separately and disposes of everything else as 'organisations'. Yet, what this paragraph is supposed to mean in practice is, first and foremost, 'an open, transparent and regular dialogue' with that most religionist, sexist and otherwise exclusivist political entity of today's world: the Vatican. I am not a theodemonist myself, but i must admit that the Devil could not have done a better job.

The 'May 2005' issue of International Humanist News says about the supervisors of the Vatican-Catholic organization:

[T]he Catholic bishops [were] satisfied that the access provided to the church by Article 52 would enable them to make up for 'the perceived democratic deficit' at the heart of Europe. [...] Who are these people? And who elected them? Who asked them to make up for our democratic deficit? Who do they really represent?

God en Gristendom hebben het dus toch niet kunnen nalaten om via de achterdeur de Europese keuken weer binnen te dringen om daar wat 'n demokratische maaltijd voor gelijkwaardige personen had moeten worden te vergiftigen met diskriminatore ongerechten. De Europese burger die waarde hecht aan welzijn en rechtvaardigheid tezamen rest nu nog maar een ding: de maaltijd laten staan, hoe verrukkelijk sommige andere delen ervan misschien ook mogen zijn.

Laat derhalve het laatste avondmaal het laatste avondmaal en stem NIET of stem TEGEN de huidige versie van 'n Europese grondwet.

Lang leve 'n vrij en inklusief Europa!
God and His Christian guides have not been able to resist the opportunity to push Their way into the European kitchen by means of the backdoor. Thus nothing will prevent Them anymore from dishing out discriminatory poison to persons who came to celebrate their equality with a democratic meal. The European citizen who values well-being and justice together is now left with only one option: not to touch the meal, however delectable some other parts of it may be.

Let this supper not be the last and do NOT vote or, if you do, vote AGAINST the current version of a European constitution.

Long live a free and inclusive Europe!

60.MNW-MZO/MSE


[Naar vervolgonderdeel 10 /
To instalment 10 in Deze Taal only]* Twee jaar eerder ageerde het Nederlandse Humanistisch Verbond bij de Nederlandse regering en Tweede Kamer tegen Artikel I-51 (later I-52) in het koncept van de Europese Grondwet (net als andere Europese organizaties in andere landen), maar blijkbaar zonder enig resultaat.

De Nederlandse vice-president van de International Humanist and Ethical Union, Rob Buitenweg, verdedigde in de Humanist (1, 2005) de stelling dat met het 'artikel over de positie van kerken en niet-confessionele organisaties de schade voor humanisten best mee valt'. Volgens Buitenweg past het artikel aardig in de traditie van het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan de Europese Unie zich niet moet bemoeien met dingen die op nationaal of lager nivo geregeld behoren te worden. Maar als hier het subsidiariteitsbeginsel geldt, dan hadden de Europese verantwoordelijken helemaal niet aan het artikel moeten beginnen en zeker geen pro-kerkelijke bevooroordeeldheid moeten tonen ten aanzien van ooit door lagere overheden al of niet terecht genomen beslissingen. En als hier het subsidiariteitsbeginsel geldt, dan moet niet de Europese Unie, maar moeten de afzonderlijke lidstaten al of niet 'n regelmatige dialoog met het Vatikaan en eventuele anderen voeren.

Buitenweg merkt honend op dat de vermelding van kerk of godsdienst sommige humanisten (met name die van de Franse Libre PenseÚ en de Britse National Secular Society) 'automatisch doet steigeren', terwijl humanisten niet tegen kerken en godsdienst, maar voor 'n menswaardig bestaan voor allen horen te strijden. Daarbij ziet deze persoon twee dingen over het hoofd: ten eerste, dat het niet gaat om 'n vermelding van kerk of godsdienst, maar om 'n eksklusieve vermelding daarvan in 'n kontekst die diskriminerend is t.o.v. niet-Kristianisten, niet-aanhangers van Abraham-religies en anderen; ten tweede, dat er in de Bijbel en de Koran en andere als 'heilig' aangemerkte godsdienstige werken zoveel tot uiting komt dat 'n menswaardig bestaan voor allen onmogelijk moet maken dat 'sommige humanisten' (net als inklusivisten) zich daar liefst zoveel mogelijk van distantiŰren. (En dan hebben we het nog niet eens over 'n gelijkwaardig bestaan vrij van ge´nstitutionalizeerde leugens.) Had Buitenweg zich beperkt tot de verdediging van zijn stelling, dan zou hem slechts 'n zwakke verdediging verweten kunnen worden, nu ontpopt deze humanist zich als een met oogkleppen.©MVVM, 60-64 NTWO/ASWW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
Euro
>=<