>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR==M=V=V=M==INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<HET RANDSCHRIFT OP DE NEDERLANDSE EURO

SS'er

BRIEF AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN


51.40.1 (22 september 1996)


Aan: de Minister van Financiën,
de heer G. Zalm,
postbus 20201,
2500 EE Den Haag

Van: M. Vincent van Mechelen
[Adres]

Betreft:   de Nederlandse Staat en het randschrift op de Euro


Geachte Minister,


Er wordt beweerd dat u zou overwegen om op de over enige jaren te introduceren 'Euro' het randschrift 'GOD ZIJ MET ONS' te laten plaatsen. Volgens de Humanist van juni/augustus 1996 heeft het Humanistisch Verbond hiervan 'met bezorgdheid' kennisgenomen. Zelf neem ik kennis van dit voornemen (of gerucht?) met verontwaardiging: hoe zou 'n Nederlandse regering 50 tot 55 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog als 'n olifant door de porceleinkast van de wereldbeschouwelijke overtuigingen van haar burgers durven lopen anders dan uit politiek opportunisme?

Wanneer mensen van verschillende levensovertuigingen elkaar het leven zuur en onmogelijk maken in Noord-Ierland, voormalig Joegoslavië, het Midden Oosten en elders in de wereld, vraagt u zich misschien als menig ander Nederlander af 'hoe mensen toch zo slecht kunnen zijn' en konkludeert u wellicht als menig ander Nederlander dat 'wij in Nederland zoveel toleranter zijn'. Maar heeft Nederland wel recht op zo'n moreel (en nationalistisch) superioriteitsoordeel wanneer ook in dit land 'n deel van de bevolking zijn wereldbeschouwelijke ideologie of symboliek aan de rest van de bevolking meent te kunnen opleggen, evenzeer met behulp van de staat?

Dank zij het bewind van uw voorgangers ben ik op dit moment al niet in staat om 'n rijksdaalder, ja zelfs maar 'n gulden, uit te geven zonder gedwongen te worden reklame te maken voor het primaat van een of meer goden en/of demonen over het primaat van normen en waarden. Want daar is waar het in de wereldbeschouwelijke primaatskwestie om gaat, niet om zo iets banaals als de vraag of men wel of niet in het bestaan van goden gelooft, hoewel ook ten aanzien van die vraag geen burger de mening van anderen opgedrongen mag en hoeft te worden.

Ik heb er geen moeite mee als u zou willen aanvoeren dat de god op de munt slechts 'n symbool is en niets aan de reële waarde daarvan afdoet. Hij is inderdaad 'n symbool, namelijk van wereldbeschouwelijk eksklusivisme (met eksklusionisme in zijn ergste vorm). Dat is het soort van eksklusivisme dat het Christenen van verschillende kerken en aanhangers van verschillende Abraham-religies onmogelijk maakt om in vrede met elkaar te leven, omdat zij er niet op kunnen vertrouwen dat als een van hen op al of niet demokratische wijze de macht verwerft, zij die macht niet zullen misbruiken om hun eigen geloof en symbolen aan de hele natie op te dringen. Het is ook het soort van eksklusivisme waarin mensen met 'n op 'n god gerichte wereldbeschouwing de staat als het ware  s t e l e n  en landgenoten die geloven in het primaat van normen en waarden tot tweederangsburgers, zo niet non-burgers, degraderen, al is het maar symbolisch.

De Humanist vraagt lezers of ze 'n ander voorstel voor de zijkant van de Euro hebben. Indien er toch iets op de zijkant van de Euro moet, zou ik willen voorstellen het volgende daarop in reliëf aan te brengen:  t r a n e n .  Tranen geplengd over al die landen, zoals Ierland, Bosnië, en Israel-Palestina, waar 'n deel van de bevolking de staat misbruikt of wil en zal misbruiken om haar eigen wereldbeschouwing aan de rest van de bevolking op te dringen. Tranen geplengd door al die landen, zoals Nederland, waar de staat ook partijdig is, maar waar de sociale kondities (nog) niet zo zijn dat dit tot gewelddadige konflikten tussen groepen van verschillende levensovertuigingen leidt. Zijn dit echte tranen, krokodilletranen of Mariatranen? De gebruikers van de nieuwe Euro mogen dat dan zelf bepalen.

Terwijl Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet diskriminatie op grond van levensovertuiging verbiedt, blijft de Nederlandse staat godsdienst in het algemeen en het Christendom in het biezonder op bepaalde terreinen voortrekken, daarbij elk principe van werelbeschouwelijke neutraliteit of inklusiviteit met voeten tredend. Ik hoop echter dat die staat, waar dit nog steeds het geval is, in de nabije toekomst tot inkeer zal komen. Het randschrift op de Euro is een van die gevallen waarin die gelegenheid zich nu voordoet, en waarin u kunt tonen 'n persoon van principes te zijn. RECHTVAARDIGHEID ZIJ MET U.

Inmiddels verblijf ik, u alle wijsheid toewensend,
met vriendelijke groet,


M. Vincent van MechelenP.S.   Meer informatie over begrippen zoals de 'wereldbeschouwelijke primaatskwestie' kunt u in het Engels op het World Wide Web van Internet vinden bij  I n S i t e .  Daar zult u doorverwezen worden naar waarden zoals 'inclusiveness', (deel)hoofdstukken uit het Model der Neutraal-Inklusiviteit, waaronder een over 'the question of denominational primacy', alsmede naar 'n International Dossier on State Religionism. Het adres is: http://www.xs4all.nl/~in/.
[Op 52.30.3 is InSite "TRINPsite" gaan heten, met vanaf 54.33.6 'n nieuw startadres: http://www.trinp.org. Nog later is dit geworden:

ANTWOORD VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN


MINISTERIE VAN FINANCIËN
CENTRALE DIRECTIE VOORLICHTING


De heer M.V. van Mechelen
[Adres]


Uw brief van/kenmerk
22 september 1996
Ons kenmerk
V96/760
Den Haag
7 november 1996

Onderwerp
Randschrift op euro


Geachte heer van Mechelen,

De Minister heeft kennis genomen van uw bezwaren tegen het gebruik van het randschrift "God zij met ons" op de toekomstige euromunten. Hij heeft mij gevraagd u te antwoorden. De beantwoording van uw brief is vertraagd. Hiervoor mijn excuses.

De Minister heeft de kwestie van het randschrift op verzoek, na een mondeling overleg met de vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer, begin dit jaar in de Ecofin-raad aangekaart, omdat hij in Europees verband niet zelfstandig kan beslissen over een randschrift op euromunten die immers in alle deelnemende landen wettig betaalmiddel zullen worden. De Raad had in ieder geval geen bezwaar tegen het eventuele gebruik van een randschrift op euromunten.

Nederland is rijk aan tradities, waarvan een aantal met een godsdienstige oorsprong. Sommige van deze tradities hebben in de loop der tijd echter betekenis gekregen los van hun Christelijke karakter. Zo wordt Kerstmis nog steeds gevierd, maar niet meer door iedereen vanuit een godsdienstige gedachte. De Minister acht het vanuit historisch oogpunt dan ook de moeite waard te bezien of het randschrift "God zij met ons" kan worden gehandhaafd.


Met vriendelijke groet,


De Directeur Voorlichting


(drs. R.P. Florisson)


NASCHRIFT BIJ HET ANTWOORD


Amsterdam, 51.49.3


Aan: geïnteresseerden
Betreft:   de Nederlandse Staat en het randschrift op de Euro


De kern van wat het Ministerie van Financiën schrijft in zijn brief aan ondergetekende, gedateerd "7 november 1996", is dat 'de Minister het vanuit historisch oogpunt de moeite waard acht te bezien of het randschrift GOD ZIJ MET ONS kan worden gehandhaafd'. De minister en/of diens direkteur Voorlichting suggereert dat het in deze kwestie gaat om 'n 'traditie die in de loop der tijd betekenis heeft gekregen los van haar christelijke karakter'. Als voorbeeld noemt hij Kerstmis, dat 'nog steeds gevierd wordt, maar niet meer door iedereen vanuit een godsdienstige gedachte'.

Het schijnt de briefschrijver te ontgaan dat het Kerstfeest niet alleen niet (meer) door iedereen vanuit 'n christelijke gedachte gevierd wordt, maar dat het zelfs niet (meer) door iedereen gevierd wordt. Er wonen in Nederland ook nog en ook al mensen die uit families komen waar dat kristianistische feest vroeger gevierd werd, maar nu niet meer; en er wonen in Nederland ook nog en ook al mensen die uit families komen waar dat kristianistische feest nooit gevierd werd, bijvoorbeeld omdat zij de feesten van 'n andere godsdienst vierden.

Ook waar het Kerstmis betreft, zijn het steeds de overheid en partikuliere organizaties zonder enig gevoel voor Nederlands wereldbeschouwelijke verscheidenheid geweest die de vermeende verjaardag van de al of niet echt geleefd hebbende Jezus van Nazareth tot 'n algemene feestdag verheven hebben met 'n eksklusieve status. Alle ambtenaren en werknemers zullen op 25 december hun vrije dag krijgen en nemen; en alle ambtenaren en werknemers in het onderwijs en daarbuiten zullen rond die dag op kerstvakantie gaan. Op 'n enkele uitzondering na hebben Jezus' volgelingen zich tot dusver nog niet bereid getoond een of twee vrije dagen op te nemen in het kader van niet-kristianistische wereldbeschouwelijke feesten, laat staan hun vakanties te plannen rond zulk soort feesten. De briefschrijver verwijst naar 'n 'traditie' (het aan alle burgers opdringen van Kerstmis) die in haar eksklusivisme nog veel verwerpelijker is dan het gebruik waar het in deze diskussie om draait.

"Maar Nederland is toch rijk aan tradities, en moeten die dan zo maar allemaal afgeschaft worden?"

Nederland is, net als elk ander land dat al langere tijd bestaat, rijk aan gebruiken en symbolen die uit het verleden stammen. En net als in elk ander land zijn sommige van die gebruiken en symbolen nog steeds goed volgens hedendaagse of tijdloze normen en waarden, en net als in elk ander land zijn andere ronduit slecht volgens hedendaagse, en nog steeds slecht volgens tijdloze normen en waarden. De goede elementen uit het verleden mogen en moeten blijven, de slechte mogen en moeten weg. Geen zinnig mens zal tegenwoordig iemand die doet alsof zij iets niet hoort nog Oostindisch doof noemen. Deze racistische uitdrukking uit Nederlands christelijk-koloniale verleden behoort met eens even gebruikelijke uitdrukkingen zoals jood voor 'n onbetrouwbare handelaar en Turk voor 'n erg vuile of smerige man waarschijnlijk ook niet tot het soort taalgebruik dat de Minister op historische gronden zou willen perpetueren. Juist als Nederland zo rijk is aan 'tradities', hoeven we om het verdwijnen van de slechte niet te treuren.

Abominabele gebruiken uit het verleden noemen velen geen "traditie" omdat zij dat woord 'n gunstige konnotatie toekennen en reserveren voor gebruiken of konventies uit het verleden die zij positief evalueren. Als, zoals ik vermoed, de briefschrijver al begonnen is niet alleen het randschrift op Nederlandse munten (de vorm) maar ook de woorden GOD ZIJ MET ONS (de inhoud) als traditie op te vatten, moet gevreesd worden dat hij niet meer in staat is geweest de verschillende kanten van deze zaak inhoudelijk en objektief te bezien. Het gaat er immers om of deze ons uit het verleden overgeleverde religieuze woorden het al of niet verdienen om door de staat gekontinueerd te worden. Pas als dat vastgesteld is, is er niets op tegen ze als 'traditie' op te vatten en ze als zodanig te handhaven.

Helaas moet ik konkluderen dat het Ministerie van Financiën in zijn antwoord op geen enkele wijze ingaat op de in mijn brief aangevoerde argumentatie. Terwijl 'n nieuwe (euro)munt 'n uitstekende gelegenheid zou zijn voor het introduceren van 'n nieuw motto, houdt het zich, uit zichzelf of door ideologische druk van buitenaf, doof wat argumenten betreft. Christelijk doof misschien?


M. Vincent van MechelenP.S.   Gedichten kunnen gedachten en gevoelens soms veel beter en zeker gekomprimeerder weergeven dan essays of brieven. Geïnteresseerden verwijs ik dan ook graag naar twee gedichten in Deze Taal die bij mijn brief en dit naschrift aansluiten. HET JOELFEEST DER KALKOENEN gaat over Kerstmis en het gebruik om elkaar aan het eind van het jaar kerstkaarten toe te sturen. TRANEN OVER DE RAND gaat over deze kwestie van het randschrift. Beide zijn openbaar toegankelijk op het Internet. Het adres is: https://mvvm.net/Nl/Poezie.htm.
Het begrip traditie en het daarmee gepaard gaande onbegrip is het onderwerp van 'n gedicht in This Language getiteld "". Het is te vinden op TRINPsite op het adres trinp.net/Poet/NCGP/NAnn/Traditn.HTM.

DE SS'ER IS ER

SS-gesp met GOTT MIT UNS

Na mijn brief, mijn gedicht en het naschrift bij het antwoord op mijn brief vernam ik dat de leuze 'Gott Mit Uns' ook door de nazistische SS gevoerd werd. Deze SS had misschien wel veel minder respekt voor andersvoelenden en andersdenkenden dan de regering en het parlement van Nederland, maar in wat voor 'n trieste staat verkeren deze instellingen dat zij met alle geweld 'n SS-motto op de nieuwe euro moeten aanbrengen? Zij zullen beweren dat hun keuze van dit motto los staat van die van de SS, en toch is er wel degelijk 'n belangrijke overeenkomst, namelijk het misbruik van de staat voor het propageren van een bepaalde in dit geval godsdienstige ideologie. (Het koninkrijk Pruisen is ooit met dit motto in 1701 begonnen; dat in Duitsland in 1945 tenminste weer verdween.) Zalm, de Nederlandse Minister van Financiën, heeft zich hard ingespannen om met name de SGP te plezieren, 'n seksistische politieke partij die op basis van haar eigen interpretatie van haar eigen Sacra Scriptura in Nederland 'n Protestants-christelijke totalitaire staat zou willen vestigen. (En dan hebben we het alleen nog maar over de algemeen bekende kant van de zaak.)

Het is op grond van bovenstaande feiten geheel terecht om als bijnaam voor het in Nederland met het randschrift 'GOD ZIJ MET ONS' besmette twee-euromuntstuk te gebruiken: SS'er. Mocht dit verwarring opleveren met het menselijke onmenselijke eksemplaar, dan is het heel wel mogelijk deze in Nederland gemaakte 2-euromunt naar analogie van 'de Zalmsnip' aan te duiden als: de Zalm-SS'er. SS staat hierbij bovendien, naar keuze, voor Schutzstaffel en/of Sacra Scriptura.


WORDT VERVOLGD 1. VREEMDE MUNTEN

  Achteraf is mij gebleken dat het aanbrengen van het randschrift op de 2-euromunt technisch 'n behoorlijk moeilijke zaak is geweest voor de Koninklijke Nederlandse Munt. ('Gods eigen zegen' bleek er dus ook al niet op te rusten.) Deze instelling heeft nota bene de hulp van de Britten moeten inroepen om de 160 miljoen SS'ers op tijd klaar te maken, hetgeen alleen maar mogelijk was omdat de Britten zelf juist niet aan de invoering van de euro meededen. Het is toch wel heel triest dat 'n systeem iets wat het ideologisch zo nodig moet, technisch niet eens zelf aan blijkt te kunnen, en dat het dan voor zo'n leuze naar het buitenland moet uitwijken. Wat 'n staaltje van rationeel beleid en handelen!

  Van het setje door de Nederlandse overheid aan mij verstrekte gratis euromunten heb ik onmiddellijk de waarschijnlijk in Engeland gerande SS'er aan Coins for Care geschonken, samen met andere vreemde munten.

   

 2. GODSDIENSTIGE SS NIET DE EERSTE

  Kwade staatsreligionisten denken mij door middel van e-mailtjes iets nieuws te vertellen met de mededeling dat God zij met ons al vanaf 1816 op de Nederlandse gulden voorkomt. (Behalve dat ze zich niet in de gevoelens van anderen kunnen inleven, kunnen ze dus ook niet lezen, laat staan redelijke argumenten volgen.) Hun gelijk in dit geval maakt het alleen nog maar erger: het bewijst namelijk dat Nederlanders die goden (in enkel- of meervoud) boven normen en waarden stellen de staat al voor de ideologie van hun eigen Heilige Schrift misbruikten lang voordat de Duitse Schutzstaffel dat ging doen.

  Aan het feit dat zij de SS aan hun zijde hebben, mogen ze misschien nog eens in het volgende citaat uit Free Inquiry (Vol.25, No.6) herinnerd worden:

  Quasi-religious ideas were the basis of Nazism. Heinrich Himmler himself stated that 'some higher Being ... is behind nature'. ... "I insist that members of the SS must believe in God."

  Het officiële credo van de SS was inderdaad: "Wij geloven in God, in Duitsland en in de Fuehrer" (in die volgorde). En die Fuehrer zelf? Die gebruikte de termen God, de Almachtige en de Voorzienigheid maar al te graag in zijn toespraken. Adolf Hitler was 'n onvervalst teïst en kreationist die met dit soort woorden in Mein Kampf, en ook elders, aan zijn ideologie vorm gaf (zie Free Inquiry, Vol.29, No.2):

  Every man who has the right kind of feeling for his people ... fulfil[s] the Will of God and does not allow God's handiwork to be debased. For the Will of God gave men their form, their essence and their abilities. Anyone who destroys His work is declaring war on God's Creation and God's Will. [vol.2, ch.10]

  De religieuze opvoeding op de scholen ging in de Nazi-periode gewoon door, en was --raadt u het al?-- Christelijk. Het jaarlijks terugkerende Paasfeest kwam Hitler heel goed uit om zijn anti-Joods racism, dat hij aan het katolicisme ontleende, nog eens religieus bevestigd te zien. (Zie de brief in Free Inquiry, Vol.31, No.2, van iemand die het als kind allemaal meemaakte.)

  54.MNW-66.LNO

 3. SS-E-MAIL WORDT NIET BEANTWOORD

  I.v.m. met mijn beperkte tijd en i.v.m. prioriteiten die elders liggen, kan ik helaas niet beloven dat iemand die mij e-mail stuurt over het onderwerp van deze pagina ook antwoord krijgt. Ik kan echter wel beloven dat degenen die mij n.a.v. deze pagina e-mail sturen die uitsluitend ingaat op historische kwesties, met name de geschiedenis van de SS, en in het geheel niet op de zaak waar het in dit dokument om draait, geen antwoord van mij zullen ontvangen. Zij willen of kunnen 'n konfrontatie met iets dat nu speelt immers niet aan.

  Ik kan ze nog wel heel even konfronteren met iets dat toen speelde. Naast Heil Hitler en Hou zee was het onder Nederlandse en Duitse nationaal-socialistische kameraden God zij met U en met ons. Die U waar God dan volgens de NSDAP en de NSB zo nodig apart nog mee moest zijn, was Hitler!

  54.MNW-67.VNW

 4. EENDRACHT EN RECHT EN VRIJHEID

  De zaak waar het hier om draait is het Nederlandse randschrift op het twee-euromuntstuk en hoe hierin 'n tweespaltzaaiend gebrek aan respekt getoond wordt voor de verschillende levensovertuigingen in dit land en in Europa. Landgenoten krijgen misschien wel de vrijheid om anders te denken, maar ze hebben recht op 'n vrijheid in gelijkwaardigheid ook of juist op wereldbeschouwelijk gebied. (En dan heb ik het nog niet eens over zoiets als Wilhelmus van Nassouwe, een nieuw Christelijk lied, waarvan kristianisten en orangisten beweren dat het het volkslied van heel Nederland zou zijn. Vergelijk dat eens met Het Lied der Nederlanden.) Hoe oneindig veel sympatieker dan de Nederlandse Staat is dan de Duitse Bondsrepubliek die dezelfde munt gebruikt om de Europese burger te begroeten en op te voeden met de woorden EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT!

  57.CEN-62.LZW

 5. PERSOON ZALM HUICHELAAR OF DRAAIKONT

  Naar aanleiding van het herinvoeren van de teocentristische bede in de Troonrede van 17 september 2002 (gregoriaanse kalender, kristianistische jaartelling) is Persoon Gerrit Zalm ('de Heer Zalm' voor seksueel-irrelevantisten) weer in het nieuws. Volgens dit nieuws heeft Persoon Zalm de herinvoering van die bede veroordeeld, omdat die indruist tegen de scheiding van kerk en staat.

  Keurig! Immers, het nieuwe kabinet, waar Zalms eigen partij ook weer deel van uit maakt, hamert voortdurend op 'waarden en normen' en 'normen en waarden' (hoewel de 'Excellenties' die geloven in goden en demonen, in enkel- of meervoud, zich rot zouden schrikken als ze te horen kregen dat het wereldbeschouwelijk primaat ook al bij die normen en waarden ligt, en niet bij een of andere duivels-goddelijke autoriteit). Als er iets is waar althans sociale normen en waarden goed voor zijn, dan is het wel respekt voor anderen, niet zozeer voor anderen die toch al hetzelfde denken, doen en voelen, maar juist voor anderen die anders denken, doen en voelen.

  Keurig! Maar, dat zegt dan wel iemand die met alle geweld zo'n teocentristische bede op de zijkant van de nieuwe euro moest hebben en die daarbij volkomen lak had aan het argument van de scheiding van staat en wereldbeschouwelijke ideologie; iemand die daarover tot nu toe nooit 'n verandering van inzicht, laat staan berouw, getoond heeft. Als je God zij met ons af kan doen met de dooddoener dat het traditie is, dan kun je Gods zege zij met u, of iets dergelijks, evenzeer afdoen met de dooddoener dat het traditie is (of was, en onterecht onderbroken).

  Persoon Zalm laat weten dat 'de Koningin, als zij daar behoefte aan heeft, haar Kerstboodschap voor zulk soort persoonlijke uitingen kan gebruiken'. Deze wonderbaarlijke opmerking, die in het huidige orangistisch-monarchistische politieke klimaat ongebruikelijk en niet ongedurfd is, versterkt de behoefte aan 'n antwoord op de vraag of destijds misschien Persoon Beatrix zur Lippe ('Mevrouw Von Amsberg' voor seksueel-irrelevantisten) 'n royale rol heeft gespeeld bij het plaatsen van de SS-bede op de euro. Zij is immers niet alleen op grond van familiebanden staatshoofd van het land, maar in deze opake semi-demokratie ook nog eens op grond van familiebanden staatshoofd-lid van de regering. (Haar vader, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld, echtgenoot van het vorige Nederlandse staatshoofd, was lid van de Nazi-partij en van de Schutzstaffel of, iets preciezer, de SS-Hulpdienst, iets wat de Nederlandse overheid zo lang mogelijk geheim gehouden heeft.)

  'n Staatshoofd heeft natuurlijk helemaal geen recht om beslag te leggen op de publieke media voor het verkondigen en verspreiden van zijn eigen supernaturalistische of andere opvattingen en gevoelens, of het nu gaat om het randschrift van 'n munt, het einde van 'n politieke jaarrede of het al of niet vieren van 'n feest van een van de Abraham-religies. Ook wat dit aspekt van de scheiding van staat en wereldbeschouwelijke ideologie betreft, blijkt Zalm 'n huichelaar of draaikont te zijn.

  57.LZW-65.MNO

 6. KAPING EUROPESE GRONDWET MISLUKT
  met KAPING EUROPESE VLAG WEL GELUKT
  Geen Mariakrans als vlag

  [Dit vervolgonderdeel bevindt zich op mvvm.net/Nl/Zaken/Euro/Kaping.HTM.]

 7. RECHT TEGENOVER GOTT MIT UNS

  Het internationale sekulier-humanistische tijdschrift Free Inquiry van juni/juli 2004 (59.CEN-ZVJ) begint met 'n artikel van de uitgever Paul Kurtz met als titel: Two Competing Moralities: The Principles of Fairness contra 'Gott Mit Uns!'. Volgens Kurtz zien degenen die geloven in de noodzaak van 'n morele hervorming gebaseerd op de beginselen van rechtvaardigheid zich heden ten dage recht tegenover 'n evangelisch voetvolk gesteld dat er van overtuigd is dat God aan hun kant staat; d.w.z 'n voetvolk dat gelooft in de leuze "Gott mit uns!".

  Over het morele systeem van die teocentristische infanterie schrijft Kurtz ondermeer:

  A new form of moral intolerance has descended on the world. Gott mit uns was a frightening paean to patriotism, intolerance, violence, and hatred sung by fascist storm troopers of another era as they marched off to 'redeem' the world.

  Have another look at the edge of the Dutch two-euro coin! Ofte wel: kijk nog eens naar de zijkant van je Zalm-SS'er!

  59.CEN

 8. GOD'S OWN MONEY

  [Vanaf 64.13.7 bevindt dit vervolgonderdeel in This Language zich op mvvm.net/En/ShSt/QuAn/GodsOwn.HTM.]

 9. VOOR 'N EURO(PA) VRIJ VAN STAATSRELIGIONISME /
  FOR A EURO(PE) FREE FROM STATE RELIGIONISM

  [Dit vervolgonderdeel in zowel Deze Taal als This Language bevindt zich op mvvm.net/Nl/Zaken/Euro/Grondwet.HTM.]

 10. SPELFOUTEN OP VALSE MUNT

  [Dit vervolgonderdeel bevindt zich op mvvm.net/Nl/Zaken/Euro/Vals.HTM.]

 11. HET RUNDSCHRIFT OP DE NEDERLANDSE EURO

  Het is mij gebleken dat Google aan degenen die op Internet zoeken op de zoekterm Het randschrift op de Nederlandse euro niet vraagt Did you mean "Het randschrift op de Nederlandse 2-euromunt"? maar:

  Did you mean: "Het rundschrift op de Nederlandse euro"

  Deze vraag lijkt niet alleen van ernstige betrokkenheid bij het onderwerp te getuigen maar ook van humor. Helaas was het antwoord voor degenen die op de alternatieve zoekterm verderklikken tot dusver:

  Your search - "Het rundschrift op de Nederlandse euro" - did not match any documents.

  Alleen mensen die van fonten weten en 'n beetje Duits kennen, zullen beseffen dat Google waarschijnlijk het volgende 'Rundschrift' bedoelt:

  Rundschrift

  En zo'n Rundschrift is inderdaad (nog) niet op het Nederlandse 1- of 2-euromuntstuk te vinden, althans niet met 'n hoofdletter.

  62.MZW-LZW

  Zoekmachines zoals Yahoo! en Windows Live leiden je nu zowel via de term randschrift als via de term rundschrift naar deze plek; inmiddels ook Google ('n paar weken later).

  63.VNO

 12. NU OOK BOS-SS'ERS

  Even leek het erop dat de Zalm-SS'er 'n stille dood zou sterven. De laatste keer dat ik er een in handen kreeg (uit '2000'), was 15 weken geleden en de voorlaatste keer maar liefst 41 weken geleden (uit '2007') of zelfs 49 weken geleden (uit '2000'). De Nederlandse 2-euromunt met het SS-motto uit '2007' werd uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome, op 62.14.3 ('25 maart 2007'). Wouter Bos van de PvdA was toen nog maar net iets van 4 weken de nieuwe Minister van Financiën. Dus het SS-motto op deze 2-euromunt heeft Gerrit Zalm van de VVD waarschijnlijk nog op zijn conto geschreven.

  Vandaag, echter, kreeg ik 'n nieuwe Nederlandse 2-euromunt met SS-motto in handen, nu wel onder de verantwoordelijkheid van Wouter Bos voorbereid en uitgegeven in 'januari 2009' ter gelegenheid van 10 jaar EMU (in 'n oplage van 5.300.000 stuks). Met deze 'speciale munt' zet Bos het staatsreligionistische beleid van Zalm voort. Dat de PvdA wat wereldbeschouwelijke inklusiviteit betreft 'n even grote en dikke plank voor haar kop houdt als de VVD hoeft niemand te verbazen: beide partijen willen immers dolgraag tot in de eeuwigheid blijven doorregeren met (andere) Kristianisten die zonder skrupules de staat voor hun eigen religieuze propaganda misbruiken.

  Toch heeft de via Zalm en Bos op het geld van het Nederlandse volk verspreide teocentristische bede GOD ZIJ MET ONS niets geholpen bij het voorkomen van de kleptokraten-casinokapitalisten-kredietkrisis. Enig idee waarom?

  64.VNW

 13. WHY DID THE EDGE NOT HELP HOLLAND?

  [Vanaf 64.18.5 bevindt dit vervolgonderdeel in This Language zich op mvvm.net/En/ShSt/QuAn/EdgeHelp.HTM.]

 14. GULDEN ZONDER GOD

  De European Central Mint, 'n partikulier bedrijf dat herdenkings- en beleggingsmunten slaat, brengt 'n Juliana Coin op de markt. ECM speelt daarbij in op 'n nostalgie naar de tijd toen Nederland zich herstelde van de Tweede Wereldoorlog en een van de rijkste landen in de wereld werd. Zij zeggen er zelf niets over op hun website, maar Marijn Schrijver in Dagblad De Pers (van '15 februari 2012') wel:

  De nieuwe gulden is overigens wel geseculariseerd. 'God zij met ons' is echt verleden tijd.

  Leuk om dat voor het eerst eens in 'n Nederlandse krant te lezen. Kan er straks ook nog 'n krant verschijnen die dit over de Nederlandse twee-euro-munt schrijft, tien jaar na of, indien niet te veel gevraagd, tien jaar voor het verdwijnen ervan?

  67.MNO

 15. WEL DEGELIJK 'N TRADITIE

  Je bent nooit te oud om te leren, en nooit te oud om van verbazing achterover te vallen als je weer gekonfronteerd wordt met 'n stukje geschiedenis dat je tot nu toe onbekend gebleven was. Dank u wel, Amnesty International!

  Het nummer van Amnesty's Wordt Vervolgd gedateerd "december 2012/januari 2013" heeft als ondertitel Kritische kijk op mensenrechten in Nederland en bevat naast 'n hoofdredaktioneel kommentaar van Arend Hulshof 'n artikel van Ad van Liempt, getiteld "Rechten in de kantoren en fabrieken, daar gaat het om" (blz. 32-35). Er staan nogal wat opmerkelijke dingen in dat artikel, maar ik beperk mij hier tot wat verband houdt met de teocentristische leuze op de Nederlandse 2-euromunt. (Voor meer uit dit artikel verwijs ik naar Wordt Vervolgd zelf en mijn dokument over '19 juli 1948', speciaal het onderdeel Natte inkt en droog kruit.) Van Liempt schrijft o.a.:

  ... Nederland was bij de eerste [51] ondertekenaars [van het Handvest van de Verenigde Naties op 26 juni 1945], maar stond bepaald niet te dringen. ... [De Nederlandse delegatie] diende liefst acht amendementen in op de ontwerptekst. Wij Nederlanders hadden namelijk nogal wat bezwaren. Dat de bede tot God in het Handvest ontbrak, bijvoorbeeld. ...

  En in Mensenrechtenspiegel schrijft Hulshof:

  De Nederlandse afgevaardigde [bij het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens] Leo Beaufort‚ een pater‚ had zich sterk verzet [tegen het opnemen van het recht op ontbinding van een huwelijk in die Verklaring]. ... Eerder had Beaufort zich ook al zonder succes hard gemaakt voor vermelding van God in de Verklaring.

  Deze twee aanvullende feiten tonen aan dat het slaan van het motto GOD ZIJ MET ONS op de euro en, daaraan voorafgaand, op de gulden niet als losstaande gedragingen van het Koninkrijk der (Noordelijke) Nederlanden kunnen worden gezien. Ik moet het eerlijk toegeven: zij vormen onderdeel van 'n traditie, 'n traditie van godsierlijke arrogantie tegenover niet alleen andersdenkende medeburgers maar ook andersdenkende wereldburgers.

  68.LNO
©MVVM, 51-76 NTWO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=NAAR=INDEKS=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>=<
hoofd-
[NAAR HOOFDPAGINA]
pagina

zaken
>=<